ایده های انتخاباتی

اقدامات موثر جهت پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ ... اقدامات به 3 دسته تقسیم میشود. 1- اقدامات پیش از انتخابات، 2- اقدامات حین انتخابات، و 3- اقدامات پس از انتخابات... توصیه میکنیم این فیلم را تا آخر ببینید..