ماجرای تور ترکیه با تبلیغ واکسن کرونا چه بود؟

رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با جعلی خواندن تبلیغ‌های حراج واکسن کرونا گفت: اساسا چنین توری وجود ندارد، مگر می‌شود کشوری که هنوز برای شهروندان خودش واکسن تهیه نکرده، برای شهروندان کشور دیگری واکسن تامین کند.