تغییر رفرانس‌های آزمون دستیاری 98

دکتر محمدمهدی محبی، مدیر علمی پارسیان دانش، این قسمت در مورد تغییر رفرنس‌های آزمون دستیاری 98 توضیحاتی ارائه می‌کند.
????????????????
Dr. Mohammad Mehdi Mohebbi, Scientific Director of Persian Danesh, explain about the reference change in medical Residency test of2020.
????
https://t.me/parsiandanesh