دستمزد کارگران در سال 97 تعین شد

علی ربیعی وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی نهایی شدن دستمزد جدید کارگران در سال 97 گفت.