قانون جریان در کائنات به چه معناست ؟

آیا میدانید قانون جریان در کائنات به چه معناست ؟

به عنوان مثال اگر شما خود را دوست داشته باشید غیر ممکن است که پدیده ای را در آن سوی دنیا تحت تاثیر خود قرار ندهید !
ویدیو را ببینید و به راز قانون کائنات پی ببرید و از آن برای موفقیت بیشتر در زندگی استفاده کنید ...