تزریق واکسن ایرانی کرونا به سومین داوطلب

لحظه تزریق واکسن ایرانی کرونا به سومین داوطلب در مرحله مطالعات بالینی