وزیر بهداشت: دانشگاهها، اواسط مهر بازگشایی می‌شوند

دانشگاهها، اواسط مهر بازگشایی می‌شوند