استاد غفاری : خدا دوست ندارد بنده اش جهنم برود لذا ...

محبت خداوند به بنده اش این است که او را به ابتلائات میاندازند تا از گناهان پاک بشود .
وظیفه ما صبر بر این امتحانات است .

امام علی (علیه السلام) فرمودند : صبر آن است که انسان مصیبتی را که به او می رسد ، تحمل کند و خشم خود را فرو برد.
غرر الحکم 1874