خواص میوه به بر اساس روایات

میوه به میوه پیامبران است ترس رو می زداید به قلب آسایش و آرامش میدهد خوردن به شیرین با دانه هایش قدرت را افزایش می دهد دانه های به برای گلو درد مفید است به دهان را خشبو می سازد به قلب ضعیف نیرو می بخشد انسان بخیل را گشاده دستی می دهد پوست رو شفاف میکنه.