فتنه 98

فتنه 98 - کاری از کانال جدال احسن با سخنان روشنگرانه استاد حسن عباسی - Gap.im/enqelab - eitaa.com/enqlab