پاریس آلوده ‌ترین پایتخت اروپایی به کرونا

پاریس آلوده‌ترین پایتخت اروپایی مبتلا به کرونا