نشخوار فکری

نشخوار فکری به معنی فکر کردن در مورد چیزی تا حدی است که برای فرد دردناک و آزار دهنده شود. این افکار تکراری، اغلب برای حل مشکلات شروع می شوند، اما در حل مشکلات با شکست مواجه می شوند. بررسی خاطرات،موقعیت ها و احساسات،بخش مهمی از پردازش تجربیات ما هستند.