خداحافظی فرهاد مجیدی از بازیکنان استقلال در فرودگاه

خداحافظی فرهاد مجیدی از بازیکنان استقلال در فرودگاه مهرآباد را در این ویدیو ببینید