تکذیب شایعه وجود مواد رادیو اکتیو در محل انفجار کلینیک تهران

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت وجود مواد رادیو اکتیو در محل انفجار کلینیک تهران را تکذیب نمود.