آموزش قواعد زبان انگلیسی.تفاوت دو کلمه بی نهایت کاربردی

تفاوت دو کلمه کاربردی
آموزش قواعد زبان انگلیسی.
.
تفاوت دو عبارت will و going to در چیست؟
از will برای بیان احتمال و اقدام بدون برنامه ریزی در زبان انگلیسی استفاده میکنیم و از going to در قواعد زبان انگلیسی برای بیان نیت و برنامه ریزی استفاده میکنیم.