گل های بازی دوستانهٔ ایران و سوریه (ایران ۵ _ سوریه ۰)

_ گل اوّل : علیرضا جهانبخش ( دقیقهٔ ۳۱ )
_ گل دوّم : مهدی طارمی ( دقیقهٔ ۳۷ )
_ گل سوّم : مهدی طارمی ( دقیقهٔ ۵۷ )
_ گل چهارم : مهدی طارمی ( دقیقهٔ ۷۷ )
_ گل پنجم : اللّهیار صیّادمنش ( دقیقهٔ ۸۹ )

ایرانته .