روحانی : با پارازیت نمی توان سخنان مردم را نشنیده گرفت