آموزش بورس قسمت دوم

برای نتیجه گرفتن از بازار بورس اول باید آموزش ببینی و بعد ذهنی معامله کنی و بعد با مبالغ کم سرمایه گذاری کنی