تفاوت مرحله یک و مرحله ۲ ترزیق واکسن ایرانی کرونا

تفاوت مرحله یک و مرحله ۲ ترزیق واکسن ایرانی کرونا در چیست؟