کیست تخمدان چه هنگامی سراغ زنان می آید

علل مختلفی میتواند سبب پیدایش کیست تخمدان شود که اکثرا علت آن عدم تخمک گذاری است. کیست تخمدان درموئید در تخمدان ها و بر اثر بقایای ماده های ژنتیک یا همان سلول های بنیادی به وجود می آید که منشا آن به زمان جنینی برمیگردد.