تشریح روند تولید واکسن ‌های ایرانی کرونا

تشریح روند تولید واکسن‌های ایرانی کرونا از زبان رییس انستیتو پاستور ایران