سختی گیر آب چاه

سختی گیر آب چاه در واقع یکی از کاربردهای سختی گیر رزینی بشمار می‌رود و بعلت دارا بودن درصد بالایی یونهای رسوب پذیر باید قبل از جریان یافتن در لوله یا تاسیسات سختی زدایی گردد. بسیاری از مناطق کشور امکان استفاده از آب شهری تصفیه شده ندارند که در آن مناطق بکارگیری "سختی گیر آب چاه" به شدت توصیه می گردد. بنابراین بکارگیری تاسیسات تصفیه آب همانند سختی گیر رزینی نقش مهمی در ایجاد شرایط مساعد برای کارکرد تجهیزات دارد.
"سختی گیر آب چاه"
شماره تماس شرکت : 02165570363