بررسی ویدیویی محرومیت از ثبت نام کارشناسی ارشد پزشکی

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از نظر وضعیت تحصیلی در شرایط مختلفی قرار داشته و در برخی موارد مشمول محرومیت از ثبت نام کارشناسی ارشد پزشکی می شوند . در این صفحه به بررسی ویدیویی محرومیت از ثبت نام کارشناسی ارشد پزشکی 98 می پردازیم .