پشت آزمایشگاه های بیولوژیکی چه کسانی هستند؟

چرا آمریکا ایجاد آزمایشگاه های بیولوژیکی در خارج از کشور از سال 2001 آغاز کرد؟ چرا آمریکا تعداد زیادی آزمایشگاه های بیولوژیکی در خارج از کشور ساخته است؟ پشت این قضیه، تنها یک نفر نقش نداشته است. پس، آنها چه کسانی هستند؟ چرا این کار را کردند؟