خبری از پیجایه فیک parkshinhye_rohi و park_shinhye_angel -بخش دو

دقت نکردید ایشون به خودش نظر میده برای این بیشتر مردم را سیاه کنه از نظرات ضایعی که به خود میفرستت متوجه نشدید؟!آیا؟!که این چند پیج هم از خودش است.
https://www.instagram.com/parkshinhyefunny_fans/
https://www.instagram.com/korean.lovers.forever/
https://www.instagram.com/nesmin.loves/
https://www.instagram.com/iu_.iran/
https://www.instagram.com/selenaa201794/
https://www.instagram.com/arezoopan/
واقعا برای کسانی که پیجهای parkshinhye_rohi و park_shinhye_angel را فالو دارند تاسف میخورم.