جلسه غیر رسمی ایران و آمریکا با حضور ۴+۱

جلسه غیر رسمی ایران و آمریکا با حضور ۴+۱ برگزار می‌شود؟