تاکنون ویروس کرونا انگلیسی در کشور مشاهده نشده است

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران: تاکنون ویروس کرونای انگلیسی در کشور مشاهده نشده است