فیلم کوتاه Amp 2019

"AMP" ساخته آدام ماریست 10 سال پس از ترک جنگ ، پدرش کوین و آمپ در فقیرنشینان با فروش فنآوری های غیرقانونی غیرقانونی فقط برای تهیه باتری هایی که آمپ را زنده نگه می دارند زندگی می کنند. هنگامی که یک دوست قدیمی کودک او را ردیابی می کند ، کوین با معضل انتخاب بیکار ماندن در شهری که توسط شرکت فاسد کرلی اداره می شود ، دست به گریبان است یا نهایتا جنگ را تمام می کند که هرگز نمی خواست بخشی از آن باشد.

http://farshow.me/