پرواز اولین هواپیمای مسافربری تمام الکتریکی جهان

پرواز اولین هواپیمای مسافربری تمام الکتریکی