بارش برف و باران در اکثر مناطق ایران؛ هشدارهای هواشناسی برای مردم

بارش برف و باران در اکثر مناطق ایران