دیدار یک خانواده کشاورز آرژانتینی با رئیس جمهور چین

هرگز فکر نمی کردم که آقای شی جین پینگ به عنوان رییس جمهور یک کشور این قدر فروتن باشد.

فرزندانم هم گفتند ویژگی که آن ها درباره آقای شی دوست دارند، شخصیت مهربان او است.

رییس جمهور شی می تواند در تلفیقی از سطح بالای مقام رییس جمهوری، مسایل جزیی و خرد اقتصادی را نیز حل و فصل کند.

درک او از جزییات من را شگفت زده کرد.

خاطرات خانواده ماریا مونتا