آموزش زبان انگلیسی|یادگیری زبان انگلیسی|افعال چندقسمتی

افعال چندقسمتی
آموزش زبان انگلیسی.یادگیری زبان انگلیسی.
.
ششمین فعل هم talk sb down هست که مخالف talk sb up هست.