قصاب باشی - A Stitch in Time 1963

کمدی - نورمن ویزدوم - قصاب باشی - A Stitch in Time 1963 - نورمن پیتکین شاگرد قصابی به‌ نام گریمزدیل است. وقتی گریمزدیل ساعت طلایش را می‌بلعد، نورمن بیمارستان را به آشوب می‌کشد و مدیر بیمارستان، او را بیرون می‌کند. نورمن به هر دری می‌زند تا وارد بیمارستان شود و …… - Gap.im/nama66