بازگشت قرنطینه سراسری به انگلیس

دور دوم قرنطینه سراسری در انگلیس به دلیل افزایش شمار مبتلایان به کرونا به مرحله اجرا در خواهد آمد.