سقوط آزادهای دونفره تفریحی استاد نقدی پری از هواپیما در فرودگاه رامسر

سقوط آزاد و چتربازی تفریحی به معنای بیرون پریدن فرد کاملا بی تجربه از هواپیما به همراه مربی حرفه است. انجام این نوع چتربازی سقوط آزاد برای فان و تفریح در بیشتر کشور ها از جمله ایران بسیار مرسوم است. این نوع پرش از هواپیما از ارتفاع 13.000 فیتی انجام می شود. برای انجام این کار به همراه استاد نقدی پری صفحه اینستاگرام و وبسایت ایشان را مشاهده فرمایید:
اینستاگرام @mehdi_naghdipari
وبسایت www.mehdinaghdipari.com