مخرب ترین و خطرناک ترین نوع موریانه در جهان کدام است؟ | سم ضد موریانه تضمینی

موریانه های زیرزمینی به عنوان خطرناک ترین گونه این آفات در سراسر جهان شناسایی شده اند. این موریانه با نفوذ به تمام قسمت های خانه از کف، می توانند موجب فروپاشی خانه ها شوند! برای در امان ماند از خسارات غیر قابل جبران این موریانه های خطرناک با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com