لحظه دستگیری وحید خزایی در فرودگاه امام خمینی(ره)

فیلمی از لحظه دستگیری وحید خزایی در فرودگاه امام خمینی(ره)