فیلم آموزش مبحث گشتاور از درس استاتیک و فیزیک

فیلم آموزش مبحث گشتاور از درس استاتیک و فیزیک در این بخش ارائه شده است. برای مشاهده لیست مدرسین استاتیک بر روی لینک زیر کلیک کنید.
https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php?metaword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
برای مطالعه بیشتر مقاله زیر را بخوانید.
https://www.iranmodares.com/article-index.php?ID=5373