هفتمین مبتلا به ویروس انگلیسی کرونا

هفتمین مبتلا به ویروس انگلیسی کرونا در کدام شهر ایران شناسایی شد؟