خبرهای خوش سخنگوی دستگاه قضا برای کارگران شرکت هفت تپه

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با شرکت هفت تپه گفت: با اقدامات دستگاه قضا حقوق معوقه کارگران پرداخت و به روز شده است و کارگران اخراجی نیز به سر کار خود بازگشته اند.