تایم لپس بازشدن دریچه های سدّ زاینده رود

به دنبال بارندگی های ماه های اخیر ،
خوشبختانه ، اغلب رودخانه های کشورمان ،
سیراب شدند ، که زاینده رود اصفهان ،
از جملهٔ آن ها بود .
تعدادی از هموطنان اصفهانی ، با حضور ،
در کنار زاینده رود ، بازشدن دریچه های
سدّ زاینده رود ، و جریان آب را ،
در این رودخانه ، از نزدیک ، تماشا کردند .
نکته : واژهٔ انگلیسی " تایم لپس "
( Time Lapse ) ، به معنای " گذر زمان " ،
یا " مرور زمان " است ، و عبارتست از هنری
در عکّاسی و فیلمبرداری ، که تصاویر ،
سریع تر از حالت معمول ؛
به نمایش درمی آیند .