دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت وبچشان در آن شیرینى یادت را ومهیا کن مرا در آنروز راى انجام سپاس گذاریت به کـرم خودت مرا در این روز به نگاه داریت وپرده پوشى خودت اى بیناترین بینایان.