جنگ نخواهد شد . مطمئناً .

جمله ای که عنوان ویدئوی تقدیمی ،
قرار گرفته است را ، رهبری نظام ،
در یکی از سخنرانی های خود ،
عنوان کردند .
اینکه ، با چنین اطمینانی ،
از عدم وقوع درگیری نظامی ،
میان ایران و آمریکا ، سخن گفته می شود ،
وابسته به تحلیلی است ، که نمونه ای از آن را ،
در این ویدئو ، از زبان " تاکر کارلسون " ،
مجری مشهور شبکهٔ " فاکس نیوز " ،
می شنوید .
کارلسون ، که خود ، از جنگ طلبان است ،
با اشاره به وعدهٔ ترامپ ، در ایّام انتخابات ،
بر عدم ورود آمریکا در جنگی جدید
( پس از روی کار آمدن خود ) ،
ضمن برشمردن تبعات سهمگین
درگیری نظامی آمریکا با ایران ،
وقوع جنگ با جمهوری اسلامی را ،
به منزلهٔ پایان کار ترامپ ،
برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می داند ، و به انتقاد از تیم سیاست خارجی ترامپ می پردازد ، که از جنگ طلبانی همچون بولتون ، پمپئو ، پلوسی و ... ،
تشکیل شده است ، و ترامپ را ،
به درگیری با ایران ، ترغیب می کنند .
اینکه آمریکا ، وارد درگیری نظامی گسترده
با ایران نخواهد شد ،
از زبان تحلیلگران سیاسی ،
و نظامی دیگری هم ، عنوان شده است ،
که ویدئوهای آن ، موجود است .