حتّی شاه هم ، نسبت به نام خلیج فارس ، حسّاس بود.

۱۰ اردیبهشت ، به مناسبت خروج پرتغالی ها ،
از تنگهٔ هرمز و خلیج فارس ،
به نام " روز ملّی خلیج فارس " ،
نامگذاری شده است .
به خاطر اهمّیّت این روز ، ویدئوی تقدیمی را ،
منتشر کردم ، تا ؛ این نام نامی را ،
گرامی بداریم .
نامی که بدخواهان ایران زمین ،
سال هاست که می کوشند ، آن را ،
حذف نمایند ، امّا ، ایرانیان روشن ضمیر ،
با زنده نگاه داشتن آن ،
و تکرار نام خلیج همیشه فارس ،
بر پوزهٔ تحریف گران تاریخ کوبیده اند .
در این ویدئو ، ابتدا ،
مصاحبهٔ خبرنگار آمریکایی ، در دههٔ ۵۰ ،
با شاه را ، خواهید دید ، که وی نیز ،
نسبت به استعمال نام جعلی خلیج ،
واکنش نشان می دهد ، هرچند ،
این حسّاسیّت ، در شرایط تاریخی ای
نشان داده شد ، که آمریکایی ها ،
چندان توجّهی به این مسئله نداشتند .
در قسمت دوم ، فیلمی را خواهید دید ،
که یک فضانورد ایتالیایی ، گرفته است ،
و در ثانیه های پایانی آن ،
خلیج همیشه فارس را ، از فضا ؛
مشاهده خواهید کرد .
حفظ نام خلیج فارس و تکرار آن ،
یک وظیفهٔ ملّی است .
عاشقان ایران زمین ، این ویدئو را ،
در فضای مجازی داخلی و خارجی ،
تکثیر نمایند .