داستان روز - خطر کردن

????داستان روز - "خطر کردن"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح .
"زندگی آندسته از ما را که از خطر کردن و رشد می هراسند می بلعد"
???????? با صدای: معصومه عزیزمحمدی