واشنگتن ویزاردز - شیکاگو بولز / ۹ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم واشنگتن ویزاردز - شیکاگو بولز / ۹ فوریه ۲۰۱۹