به یی (عروس ) : شعر و خوانش هوشنگ رئوف

به یی (عروس )
از دفتر شعرهای ایلیاتی
**
1
کاش
هزار دست بودم و
هزار داس
شرط کرده اند
◄(کی خایی ) بعداز درو
2
دل خوشی مادر
شده بود همین
که شب ها
گره از بقچه ی نشانه بگشاید
و کاسه های چشم را
از حض گل های قواره ی مخمل
پر کند
3
یک بزازی بزرگ
پراز کودری و
مخمل گل دار
شرم عروس ایلیاتی را
پنهان نمی کند
4
آینه آه می کشد
آنقدر از انار چهره ی دختر
پر می شود
هنگام رویت هلال نازک ابرو
بالای پلک هایش
آه.. نیمه ی سنگین دیگر ماه
5
پدر تا شده است
تا فرش نو را چهارتا کند
و در صدایی پا خورده می گوید
سربلندم کنی دختر
هرچه گفتند
بگو چشم
6
عروس بران است
(سیت بیارم )
(سیت بیارم )
فقط مادر
بغض خاموش این بیت ها را
گره ی محکم می زند
بر چال گلویش
7
دهل ها
بر دیوار ی تاریک خفته اند
ودختران جوان
پروانه های بخت را
به دنبال رویا
پر می دهند
در باد های کور
8
داماد نومالگه
جفتی قاطر به دنبال می کشد
بر یکی
باروبنه
بر یکی
تازه عروس .

هوشنگ رئوف

بهار 89
---------------
◄کی خایی (خواستگاری )سیت بیارم :ترانه ای ست لری که در عروسی می خوانند (برایت می آورم )