اقدام خطرناک یک مرد هندی

مرد مسافری در هند با عبور از مقابل یک قطار در حال نزدیک شدن، جان خود را به خطر انداخت.