اگر زیمن یا ملک کسی بدون اجازه تصرف شود چه پیامدی دارد؟

اگر یک روز ببینین زمین یا باغ یا ملکی که مال شماست یا دارین ازش استفاده می کنین رو کس دیگه ای بدون اجازه تصرف کرده، ممکنه فکر کنید که دیگه هرگز اون رو پس نخواهید گرفت. اما قانون از شما حمایت می کنه و تلاش می کنه تا اون فرد رو از ملک شما بیرون کنه.