ضرر کرونا به صنعت گردشگری ایتالیا

ضرر ۱۰۰میلیارد یورویی کرونا به صنعت گردشگری ایتالیا، این کشور را با چالشی جدی روبه رو کرده است.